เมนูหลัก

ค้นหา


Google Search


 


ระเบียบการสมัครสมาชิกสหกรณ์

DOWNLOADยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซร์ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด (Max Beef) "Think Beef Think Max Beef" "คึดถึงเนื้อ คิดถึงแม็คบีฟ"

  
สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ยินดีต้อนรั
 หุ้น

1 การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน  มีมูลค่าหุ้นละ สิบบาท

2 การถือหุ้น  สมาชิกต้องถือหุ้นในสหกรณ์  ดังต่อไปนี้
      1 ถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกอย่างน้อยคนละ สองรอยหุ้น
      2 ถือหุ้นตามส่วนแห่งเงินกู้  ในอัตราห้าหุ้นต่อจำนวนเงินกู้ทุกๆหนึ่งพันบาท  เศษของหนึ่งพันบาท  ให้ถือเป็นห้าหุ้น  เว้นแต่การกู้คราวนั้น  สมาชิกขอรับเป็นสิ่งของก็ให้งดเว้นการถือหุ้นเพิ่มได้
      3 นอกจากถือหุ้นตาม  (1) และ (2) แล้ว  สมาชิกย่อมจะขอถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  แต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
           สมาชิกจะโอนหุ้นหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
           เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักลบกลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น

หมวด 5
สมาชิก

1 สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
     1 ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
     2 ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

2 คุณสมบัติของสมาชิก
     1 เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อ  และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น
     2 เป็นผู้ที่มีอาชีพทางเกษตรกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ  และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายโคเนื้อ  เช่น  เครือข่ายผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์  เครือข่ายผู้ผลิตอาหารสัตว์  เครือข่ายอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  เครือข่ายห้องเย็น  เครือข่ายผู้ประกอบการเรื่อเนื้อโค  เครือข่ายโลจิสติก  ตัวโคและเนื้อโค  และเครือข่ายงานวิจัยโคเนื้อ  มีกิจการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  เป็นต้น
     3 ตั้งบ้านเรือนและดำเนินงานเกษตรกรรมเลี้ยงโคเนื้อและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่ในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์
     4 เป็นผู้ซื่อสัตย์  มีชื่อเสียงดี  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด
     5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ
     6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
     7 ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ  โดยมีความผิด  เว้นแต่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกออก
     8 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ  จำกัด

3 การเข้าเป็นสมาชิก

 
ปฏิทิน

จำนวน

 สถิติวันนี้ 16 คน
 สถิติเมื่อวาน 66 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1420 คน
14115 คน
78780 คน
เริ่มเมื่อ 2014-08-09

Copyright (c) 2014 by Maxbeef