max beef แม็กบีฟ เนื้อโคขุน บุฟเฟต์ ปิ้งย่าง เนื้อวัว เนื้อย่าง เนื้อพรีเมี่ยม ขายเนื้อโค โคขุน ร้านอาหาร เมนูเนื้อวัว

เมนูหลัก

ค้นหา


Google Search


 


ระเบียบการสมัครสมาชิกสหกรณ์

DOWNLOADยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซร์ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด (Max Beef) "Think Beef Think Max Beef" "คึดถึงเนื้อ คิดถึงแม็คบีฟ"

  

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ยินดีต้อนรับ

"Think Beef Think Max Beef" "คึดถึงเนื้อ คิดถึงแม็คบีฟ"

 หุ้น

1 การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน  มีมูลค่าหุ้นละ สิบบาท

2 การถือหุ้น  สมาชิกต้องถือหุ้นในสหกรณ์  ดังต่อไปนี้
      1 ถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกอย่างน้อยคนละ สองรอยหุ้น
      2 ถือหุ้นตามส่วนแห่งเงินกู้  ในอัตราห้าหุ้นต่อจำนวนเงินกู้ทุกๆหนึ่งพันบาท  เศษของหนึ่งพันบาท  ให้ถือเป็นห้าหุ้น  เว้นแต่การกู้คราวนั้น  สมาชิกขอรับเป็นสิ่งของก็ให้งดเว้นการถือหุ้นเพิ่มได้
      3 นอกจากถือหุ้นตาม  (1) และ (2) แล้ว  สมาชิกย่อมจะขอถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  แต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
           สมาชิกจะโอนหุ้นหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
           เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักลบกลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น

หมวด 5
สมาชิก

1 สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
     1 ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
     2 ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

2 คุณสมบัติของสมาชิก
     1 เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อ  และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น
     2 เป็นผู้ที่มีอาชีพทางเกษตรกรรมการเลี้ยงโคเนื้อ  และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายโคเนื้อ  เช่น  เครือข่ายผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์  เครือข่ายผู้ผลิตอาหารสัตว์  เครือข่ายอุตสาหกรรมเครื่องหนัง  เครือข่ายห้องเย็น  เครือข่ายผู้ประกอบการเรื่อเนื้อโค  เครือข่ายโลจิสติก  ตัวโคและเนื้อโค  และเครือข่ายงานวิจัยโคเนื้อ  มีกิจการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  เป็นต้น
     3 ตั้งบ้านเรือนและดำเนินงานเกษตรกรรมเลี้ยงโคเนื้อและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่ในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์
     4 เป็นผู้ซื่อสัตย์  มีชื่อเสียงดี  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด
     5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ
     6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
     7 ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ  โดยมีความผิด  เว้นแต่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกออก
     8 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ  จำกัด

3 การเข้าเป็นสมาชิก

 
ปฏิทิน

จำนวน

 สถิติวันนี้ 23 คน
 สถิติเมื่อวาน 90 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1945 คน
12037 คน
106970 คน
เริ่มเมื่อ 2014-08-09

Copyright (c) 2014 by Maxbeef