รายชื่อสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

 

 ลำดับ

รหัสสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล

 ชื่อฟาร์ม

เบอร์โทรศัพท์ 

โซนภาค


 

หมายเหตุ


 

 001

 

0056

 

 นาย โอภาส พิมพา

 -

089-9081937

ใต้

-

 002

 

0063

 

 นาย สง่า หนูอินทร์

 -

089-9191156

ใต้

-

 003

 

0081

 

 นาย เสรี พันธิ์ลิมา

 วรรศิลป์ฟาร์ม

081-8586383

ใต้

-

 004

 

0084

 

 นาย จอม มิตร์นุ่ม

-

086-8134153

ใต้

-

 005

 

0093

 

 นาย นนทะชัย โนนพุดซา

เก็บตะวันฟาร์ม

081-9405707

ใต้

-

 006

 

0096

 

 นางสาว ทิพวรรณ คงเจริญ

ชวนชื่นฟาร์ม

086-9535551

ใต้

-

 007

 

0111

 

 นาย ถาวร นุ้ยสด

ถาวรฟาร์ม

095-5353659

ใต้

-

008

0120

 

 นาย เอกชัย เหล็มปาน

 

-

-

ใต้

-

 009

 

0132

 

 ว่าที่ร้อยตรี ธีระพงค์ คงจันทร์

ธีระพงค์ฟาร์ม

089-2945575

ใต้

-

 

010

 

 0144

 นาย มนตรี ยึดเหนี่ยว

-

086-8661997

ใต้

-

011

 

0148

 

 นาง ภิญโญ เดวิส

ภิญโญฟาร์ม

088-7841426

ใต้

-

 

012

 

0165

 นาย บุญธรรม รัตนเวศ

-

089-5963318

ใต้

-

013

 

0172

 

 นาย นิพนธ์ นุ่นแก้ว

-

086-2828830

ใต้

-

 014

 0186


 นาย ยุทธรัตน์ ก๋งชิน


 -

 088-3819244

ใต้

 -

 

015

 

0191

 นาย ศิวโรจน์ เสาวมล

-

081-9089844

ใต้

-

 

016

 

0200

 นาย นุกูล ยงหนู

-

086-4885566

ใต้

-

 

017

 

0201

 นาย ศักตชัย คงแก้ว

-

097-3459397

ใต้

-

        

กลับหน้าสมาชิกกลับหน้าแรก