รายชื่อสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

 

 ลำดับ

รหัสสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล

 ชื่อฟาร์ม

เบอร์โทรศัพท์ 

โซนภาค


 

หมายเหตุ


 

 001

 

0043

 

 นางสาว นภา ไชยคต

 -

084-1531686

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 002

 

0054

 

 นาย อลงกต มณีกาศ

 -

-

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 003

 

0057

 

 นาย ยงยุทธ ธนเสถียร

 -

-

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 004

 

0073

 

 นาย สุพี วงศ์พิทักษ์

-

085-4796922

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 005

 

0075

 

 นาย ยงยุทธ อาริฟอง

-

082-3282441

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 006

 

0089

 

 นาย วิชัย อยู่ปน

กัปตันฟาร์ม

081-6699743

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 007

 

0092

 

 นาย รังสรรค์ พาลพ่าย

-

081-4706393

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

008

0102

 

 นาย รักศักดิ์ ทองตัน

 

รักศักดิ์ฟาร์ม

062-9869566

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 009

 

0114

 

 นาย สานนท์ กันรัมย์

สานนท์ฟาร์ม

081-8798012

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 

010

 

 0129

 นาย สมพงษ์ ปาตินัง

ฟาร์ม มทส.

086-8661997

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

011

 

0131

 

 นาย พรเทพ ปาละสิงห์

-

081-3516977

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 

012

 

0133

 นาย วิศิษฐิพร สุขสมบัติ

-

084-4732998

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

013

 

0149

 

 นาย สมควร จูมคำ

-

081-5704086

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 014

 0150


 นาย เกษมศานต์ แวงวรรณ


 -

 -

ตะวันออกเฉียงเหนือ

 -

 

015

 

0153

 นาย จำเริญ ศิริตื้นลี

-

087-4298479

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 

016

 

0159

 นาย ดิเรก ศรีบุตร

-

081-5475153

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 

017

 

0168

 นาย ฉัตรแก้ว วิริยะขจรเกียรติ

-

089-4577183

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 

018

 

0175

 นาย สุทิน ดื่นขุนทด

-

081-58662355

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 

019

 

0178

 นาย กฤตพล สมมาตย์

-

089-7117898

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 

020

 

0205

 นาย สุระชัย มารักษ์

-

094-2891928

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 

021

 

0206

 นาย ประสิทธิ ศรีพลไกล

-

081-3208117

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

 

022

 

0199

 นาง ปิยภัทร สุวฤทธิยาธร

-

097-3401757

ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

        

กลับหน้าสมาชิกกลับหน้าแรก