รายชื่อสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

 

 ลำดับ

รหัสสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล

 ชื่อฟาร์ม

เบอร์โทรศัพท์ 

โซนภาค


 

หมายเหตุ


 

 001

 

0003

 

 นาย วิบูลย์ ไวยสุระสิงห์

 สุระสิงห์ฟาร์ม

081-9490890

ตะวันออก

-

 002

 

0134

 

 นาย สุพจน์ โตคีรี

 -

-

ตะวันออก

-

 003

 

0135

 

 นาย ลิขิต ทองมาก

 -

-

ตะวันออก

-

 004

 

0136

 

 นาย อนุชา สังข์เงิน

-

-

ตะวันออก

-

        

กลับหน้าสมาชิกกลับหน้าแรก