รายชื่อสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

 

 ลำดับ

รหัสสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล

 ชื่อฟาร์ม

เบอร์โทรศัพท์ 

โซนภาค


 

หมายเหตุ


 

 001

 

0001

 

 นาย สุริยะ สะวานนท์

 ศูนย์โคเนื้อ

086-7188421 

กลาง

-

 002

 

0002

 

 นาย บุญส่ง แสงสว่าง

 แสงสว่าวฟาร์ม

081-7363110 

กลาง

-

 003

 

0005

 

 นาย สากล หมัดแม่น

 สากลฟาร์ม

081-9413966 

กลาง

-

 004

 

0012

 

 นาย ยศภัทร รสิตานนท์

-

081-8422245

กลาง

-

 005

 

0014

 

 นาย สิทธิพร ชุทรัพย์

-

082-2529574

กลาง

-

 006

 

0016

 

 นาย จักรกฤต พรมแสง

-

085-9608839

กลาง

-

 007

 

0017

 

 นาง เฉลียว สระเพิ่มพูล

-

087-3688001

กลาง

-

008

0021

 

 นาย เทอดศักดิ์ สุขสมจิต

 

-

086-5100652

กลาง

-

 009

 

0024

 

 นางสาว ยุพดี ยุทธนาชัยกุล

-

-

กลาง

-

 

010

 

 0026

 นาย สมชาย คุ้มจินดา

-

-

กลาง

-

011

 

0027

 

 นาย สุพจน์ บินยูซบ

สหก.สระแก้ว

089-2028479

กลาง

-

 

012

 

0028

 นาย วิทยา ชายสีอ่อน

วิทยาฟาร์ม

086-1689713

กลาง

-

013

 

0034

 

 นางสาว สายหยุด ผิวดี

-

084-8818873

กลาง

-

 014

 0037


 นาย สุนทร ฤทธิ์วิวัฒน์


 สุนทรฟาร์ม

 081-8273272

 กลาง

 -

 

015

 

0038

 นาย ผดุงเดช เอื้อสุขกุล

-

088-6300909

กลาง

-

 

016

 

0041

 นาย พิทักษ์ วัยนิพิฐพงษ์

-

085-0888005

กลาง

-

 

017

 

0042

 นาง รัชนี อินนุรักษ์

-

-

กลาง

-

 

018

 

0046

 นางสาว จินตนา หนูเนียม

-

-

กลาง

-

 

019

 

0047

 นาย เศวตสิทธิ์ ศรีตั้งศิริกุล

-

02-3894003

กลาง

-

 

020

 

0048

 นางสาว พันธุ์ทิพย์ วรเลข

-

089-0927791

กลาง

-

 

021

 

0050

 นาย นันทโรจน์ เขื่อนแก้ว

-

081-8603371

กลาง

-

 

022

 

0051

 นาย โกวิท กิตติโสภัทร์

-

081-8158575

กลาง

-

 

023

 

0052

 นาย ณัฐชัย ศรีตั้งศิริกุล

-

-

กลาง

-

 

024

 

0053

 นาย ปกรณ์ คชฤทธิ์

-

089-1354556

กลาง

-

 

025

 

0058

 นาย มงคล ศรีศุทธยานนท์

-

085-8005995

กลาง

-

 

026

 

0059

 นางสาว อนุสรา ชิณวงศ์เกตุ

-

083-2464982

-

-

 

027

 

0060

 นาย สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ

-

089-6661387

กลาง

-

 

028

 

0061

 นาย สิทธิพร บุรณนัฎ

-

081-6170462

กลาง

-

029

0062

 

 นาย ไพทูรย์ ฮึกหาร

 

อิบรอฮิม

081-8091921

กลาง

-

 

030

 

0065

 นางสาว อรพรรณ กล่อมพุ่ม

-

083-8003673

กลาง

-

 

031

 

0066

 นาย ศิริวิทย์ ชีรวณิชย์กุล

-

081-8256189

กลาง

-

032

0067

 

 นาย ธาตรี คมสัน

 

ตะวันตกฟาร์ม

089-5499911

กลาง

-

 

033

 

0069

 นาย ทองพูน แสงใส

-

081-9861284

กลาง

-

 

034

 

0070

 นาง จินตนา คัมภีริชยา

-

-

กลาง

-

 

035

 

0071

 นางสาว ณิชาภัทร รุ่งอรุณเลิศ

-

080-6695196

กลาง

-

 

036

 

0072

 นาย เกรียงศักดิ์ อภวาทนสิริ

-

085-3608328

กลาง

-

037

0074

 

 นาย สมหวัง สามคุ้มพิมพ์

 

มนัสฟาร์ม

087-1253208

กลาง

-

 

038

 

0078

 นาย สมเจตน์ สรรสร้างเจริญ

-

081-9446371

กลาง

-

 

039

 

0079

 นาย วนัช กาตา

N&N ฟาร์ม

089-9071562

กลาง

-

 

040

 

0082

 นาย หนึ่งฤทัย ตวงโชคดี

ใจแอนท์

081-8515561

กลาง

-

041

0083

 

 นาย ไพโรจน์ โฉมศรี

 

-

086-1501363

 

-

 

042

 

0086

 นาย ชลิต สงวนวงศ์วิจิตร

กำนันแบ็กฟาร์ม

085-0885179

กลาง

-

 

043

 

0087

 นาย วุฒินันท์ บรรณกิจ

-

087-5235339

กลาง

-

 

044

 

0090

 นาย พัธพัฒน์ ชีรวณิชย์กุล

-

-

กลาง

-

 

045

 

0091

 นางสาว จิราภรณ์ จันทร์โกเมศ

-

081-0076828

กลาง

-

 

046

 

0094

 นาย อดุลย์ ยี่ชวน

อดุลย์ฟาร์ม

089-8365191

กลาง

-

 

047

 

0095

 นาย สุริยันต์ รุผักชี

-

088-8635239

กลาง

-

 

048

 

0098

 นาย ยงยุทธ สกุลรักความสุข

-

083-5987694

กลาง

-

 

049

 

0099

 นาย พัชรินทร์ ลอระวี

ลอระวีฟาร์ม

086-6648696

กลาง

-

 

050

 

0103

 นาย พินิจ สุรสีหนาท

โคนมเมืองสุพรรณ

081-7633529

กลาง

-

 

051

 

0104

 นาย สงัด รอดทา

-

081-2551192

กลาง

-

 

052

 

0105

 นาย ปรีชา อินนุรักษ์

-

-

กลาง

-

 

053

 

0106

 นาย บัว กุลีน้อย

-

092-6519351

กลาง

-

 

054

 

0107

 นาย บุญรัช กิจานุรักษ์

-

085-1739069

กลาง

-

 

055

 

0113

 นางสาว อิงครัตน์ ธัญศิริรธนารมย์

-

0850236202

กลาง

-

 

056

 

0115

 นาย เอกชัย ปานสังข์

-

089-0080226

กลาง

-

 

057

 

0117

 นาง ศิริพร ภักดี

-

081-9929252

กลาง

-

058

0118

 

 นาย กฤษฎา เตี้ยงสูงเนิน

 

-

084-2849994

กลาง

-

059

0121

 

 นาง ขวัญเรือน ทองกัญญา

 

ทองกัญญาฟาร์ม

089-9108153

กลาง

-

060

 

0123

 

 นาย ปภังกร สุขเนตร

-

085-4271927

กลาง

-

 

061

 

0124

 นาย จิตติ เจียมเจือจันทร์

สหก.ลานสัก

090-1519557

กลาง

-

062

 

0125

 

นาย กำธร ตุ้งสวัสดิ์

-

089-2031765

กลาง

-

063

 

0126

 

 นางสาว ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์

ลี้สุวรรณ์ฟาร์ม

089-8374589

กลาง

-

064

 

0127

 

 นาย สวัสดิ์ แสงผา

-

089-4125583

กลาง

-

 

065

 

0128

 นางสาว จันทร์เพ็ญ โตมอญ

บ้านความสุขฟาร์ม

085-9444567

กลาง

-

 

066

 

0130

 นาง สายพิน ใจเที่ยง

สายพินฟาร์ม

089-0909206

กลาง

-

 

067

 

0138

 นาย ธีรยุทร์ ศิวลักษณ์

-

086-5004101

กลาง

-

 

068

 

0140

 นาย สาธิน ทองดอนเหมือน

-

097-0606406

กลาง

-

069

 

0141

 

 นาง ผานิต เกษเกษา

-

-

กลาง

-

070

 

0142

 

 นางสาว ทิภาภรณ์ งามสง่า

-

081-7796971

กลาง

-

071

 

0143

 

 นาย ชาดา จ้อยร่อย

-

087-0829103

กลาง

-

 072


0146


  นาย อาคม เข็มทอง

 -

 089-6149161

 กลาง

 -

 073


0151


  นาย กิตศักดิ์ ศรีรัตนพัฒน์

-

 087-0320632

 กลาง

 -

074

 0152

 

 นาย ทวี ศรีรัตนพัฒน์

 

-

091-8727125 

กลาง 

075

 

0154

 

  นาย จำเนียร สามงามตา

-

 -

กลาง 

076

 

0156

 

  นาย กันตวิชญ์ วีรชาติ

 ฮาจิ อามิร ฟาร์ม

 086-1602189

 กลาง

077

 

0157

 

  นาย ธีรยุทธ สุขเนตร

-

098-0187790

กลาง

-

 078

 0158

 

 นาย เกตุ สุขเนตร

 

 -

082-2469970 

 กลาง

 -

 079

 0160

 

 นาย วิฑูรย์ เชียงกา

 

 -

092-7190160 

กลาง 

 -

 080

 

0161

 

  นาย ประสิทธิ์ มีประสพ

 -

 096-1497322

กลาง 

 -

081 

 

0162

 

  นาย สุรศักดิ์ สระทองด้วง

 -

 062-4030557

กลาง 

 -

 082

 

0163

 

  นาย ฤทธิ์วิณห์ เทวาหุดี

 -

086-0872774 

กลาง 

 -

 083

 

0164

 

  นาย วีรพล ทรัพย์ส่งแสง

 VRฟาร์ม

 082-4998824

กลาง 

 -

084 

 

0166

 

  นาย อาคม กลิ่นสกุล

 สหก.ท่าวุ้ง

089-9058423 

กลาง 

 -

 085

 

0167

 

  นาย เลิศพล รื่นบุญ

 -

089-8464651 

กลาง 

 -

 086

 

0169

 

 นางสาวพรกมล หนูเอี่ยม 

พรกมลฟาร์ม 

 083-8886290

กลาง 

 -

 087

 

0170

 

  นาย จำเริญ ณัฐวุฒิ

เจริญพาณิชย์ฟาร์ม 

086-8965005 

 กลาง

 -

 088

 

0171

 

 นาย สุรศักดิ์ จุมพรม

 -

085-2930197 

กลาง 

 -

 089

 

0173

 

  นางสาว วิภาวรรณ กองช้าง

 -

 -

 090

 

0176

 

  นาย พลัฏฐ มีแสง

 -

081-9417949 

กลาง 

 -

 091

 

0180

 

  นาย ธีระยุทธ ชาวุฒิ

 -

086-6663133 

กลาง 

 -

 092

 

0181

 

  นาย จรัสพงษ์ ทังสุบุตร

 -

081-8071705 

กลาง 

 -

 093

 

0185

 

  นาย สันติ สิริวรพจน์กุล

 -

 087-1705246

 กลาง

 -

 094

 

0187

 

  นาย วุฒินันท์ คงไทย

 -

 -

 กลาง

 -

 095

 

0188

 

  นาย อภินันท์ เชิดชูสุวรรณ

 -

086-6138929 

กลาง 

 -

 096

 

0189

 

 นาย เวศ ปาลวัฒน์

บ้านหมี่ฟาร์ม 

089-8010809 

 กลาง

 -

 097

 

0192

 

  นางสาว ทิพยวิมล ลีธีระกุล

 -

 098-2936514

กลาง 

 -

 098

 

0193

 

  นาย ทศพร เทพนุภา

 -

 089-4141411

กลาง 

 -

 099

 

0194

 

  นางสาว กนกวรรณ ฤทธิ์เดช

 -

081-8408028 

กลาง 

 -

 100

 

0195

 

  นาย อภิชัย ช่างก่า

 -

 080-1224708

กลาง 

 -

 101

 

0197

 

  นาย วิศรุต บุตรน้ำเพชร

 -

 086-4815677

 กลาง

 -

 102

 

0198

 

  นางสาว ธนพร ผันจรูญ

 -

 -

 กลาง

 -

 103

 

0202

 

  นาย ดำรง ทองดอนมั่น

 -

086-7611587 

กลาง 

 -

 104

 

0207

 

  นาย ประพล สมบูนณ์ดี

 -

089-5513632 

 กลาง

 -

 105

 

0208

 

  นาย คะนึง ใคร่ครวญ

 -

090-7867204 

กลาง 

 -

 106

 

0209

 

  นายพลวัต เมฆปั้น

 -

061-2837715 

กลาง 

 -

 107

 

0211

 

  นาย ไพฑูรย์ อำนาจเรืองศรี

 -

081-2651528 

กลาง 

 -

 108

 

0212

 

  นาย สามารถ กังวานโอฬารกุล

 -

081-3213680 

กลาง 

 -

 109

 

0213

 

  นาย ฤทธี หงษ์สาคร

 -

089-7897910 

 กลาง

 -

 110

 

0214

 

  นาย ดนัย แช่มช้อย

 -

086-1762029 

 กลาง

 -

 111

 

0215

 

  นาง จุฑารัตน์ เศรษฐกุล

 -

กลาง 

 -

 112

 

0216

 

  พ.อ.หญิง มัทนา โอสถหงษ์

 -

กลาง 

 -

 113

 

0217

 

  นาย มนตรี น่วมจิตร์

 -

 -

 กลาง

 -

 114

 

0218

 

  นางสาว ศิวพร สาครสินธุ์

 -

 -

กลาง 

 -

 115

 

0219

 

  นาย เดชา จ้อยร่อย

 -

089-0502350 

 กลาง

 -

 116

 

0220

 

  นาย อุเทน แย้มศรี

 -

087-5615005 

กลาง 

 -

 117

 

0221

 

  นาง ดวงใจ ปานสุวรรณ์

 -

098-2249149 

กลาง 

 -

 118

 

0222

 

  นาย มนัส สระทองพูน

 -

080-8461175 

กลาง 

 -

 119

 

0224

 

  นางสาว นฤมล ชั้นเจริญศรี

 -

098-2879283 

กลาง 

 -

 120

 

0225

 

  นาย สมเดช เสนาะคำ

 -

 081-9416769

กลาง 

 -

 121

 

0226

 

  นาง วิมลนันท์ จันจะนะ

 -

062-7456645 

 กลาง

 -

        

กลับหน้าสมาชิกกลับหน้าแรก