รายชื่อสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

 

 ลำดับ

รหัสสมาชิก

ชื่อ-นามสกุล

 ชื่อฟาร์ม

เบอร์โทรศัพท์ 

โซนภาค


 

หมายเหตุ


 

 001

 

0022

 

 นาง สายสุนี ธรรมชาติ

 -

081-3869502

เหนือ

-

 002

 

0030

 

 นาย ปฏิเสธ ซัคเซส

 -

081-8430077 

เหนือ

-

 003

 

0076

 

 นางสาว ชมพูนุช มาเมือง

 -

082-7996962

เหนือ

-

 004

 

0085

 

 นางสาว ธนพัต จงธนวิเศษ

ปางศิลาทอง

083-9588549

เหนือ

-

 005

 

0088

 

 นาย อนุกูล หน่อแก้ว

-

086-9248939

เหนือ

-

 006

 

0101

 

 นาย ประเชิง ครองดี

-

088-4905191

เหนือ

-

 007

 

0112

 

 นาย สุรศักดิ์ วาดสูงเนิน

-

086-1177205

เหนือ

-

008

0116

 

 นาย กนกกร จูมา

 

กนกกรฟาร์ม

081-9506273

เหนือ

-

 009

 

0122

 

 นาย สุรินทร์ อุตรศรี

-

086-6736937

เหนือ

-

 

010

 

 0139

 นาย ไพฑูรย์ มานะศักดิ์สกุล

สหก.วังชิ้น

054-589018

เหนือ

-

011

 

0145

 

 นาย ยุทธ จันตาบุญ

-

-

เหนือ

-

 

012

 

0147

 นาย คิมหันต์ แซ่เจ

-

087-7254125

เหนือ

-

013

 

0155

 

 นาง สมหมาย สุทธิภาค

-

-

เหนือ

-

 014

 0174


 นางสาว สุภารัตน์ คุณาชีวะ


 -

 081-7645215

 เหนือ

 -

 

015

 

0177

 นาย เสรี แซ่ย่าง

-

089-8973373

เหนือ

-

 

016

 

0179

 นาย ปฏิวัติ อุดใจ

-

083-3842391

เหนือ

-

 

017

 

0182

 นาย ภคพงศ์ คำปลอด

-

096-0818838

เหนือ

-

 

018

 

0183

 นาย สันติ นิลพันธุ์

-

088-4371146

เหนือ

-

 

019

 

0184

 นาง อภิญญา แจ็คสัน

-

098-7486661

เหนือ

-

 

020

 

0190

 นาย ไกรสร มหาไม้

-

053-230144

เหนือ

-

 

021

 

0196

 นาย ดนัย พรมจันทร์

-

098-7480823

เหนือ

-

 

022

 

0199

 นาย ธนศาล ค่าเรืองฤทธิ์

-

081-9927969

เหนือ

-

 

023

 

0203

 นาย ฤาชา บุญประเสริฐ

-

095-5610363

เหนือ

-

 

024

 

0204

 นาย รนกร ปลื้มสุวรรณ

-

089-8555020

เหนือ

-

 

025

 

0210

 นางสาว ปวีณา ปาลี

-

089-7003628

เหนือ

-

        

กลับหน้าสมาชิกกลับหน้าแรก