max beef แม็กบีฟ เนื้อโคขุน บุฟเฟต์ ปิ้งย่าง เนื้อวัว เนื้อย่าง เนื้อพรีเมี่ยม ขายเนื้อโค โคขุน ร้านอาหาร เมนูเนื้อวัว

เมนูหลัก

ค้นหา


Google Search


 


ระเบียบการสมัครสมาชิกสหกรณ์

DOWNLOADยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซร์ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด (Max Beef) "Think Beef Think Max Beef" "คึดถึงเนื้อ คิดถึงแม็คบีฟ"

  

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ยินดีต้อนรับ

"Think Beef Think Max Beef" "คึดถึงเนื้อ คิดถึงแม็คบีฟ"

ประวัติสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด           ในปี พ.ศ. 2553 โคเนื้อในประเทศไทย ทั้งโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโค มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ทั้งเพื่อการ บริโภคภาย ในและการส่งออก โคมีชีวิตไปยังต่างประเ ทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อโคขุนคุณภาพ ที่มีสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ในปี พ.ศ. 2553 โคเนื้อในประเทศไทย ทั้งโคเนื้อมีชีวิต และเนื้อโค มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ทั้งเพื่อการบริโภค ภายใน และการส่งออกโคมีชีวิตไปยัง ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อโคขุนคุณภาพที่มีปริมาณไขมันแทรกสูงมีความต้องการ เพิ่ม ขึ้นเป็นอย่างมาก ประกอบกับเป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมในการรวมตัวกับ ประเทศในอาเซียน เพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งทำให้การส่งออกโคมีชีวิต ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทำได้ง่ายขึ้นเมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 จึงมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่มี ความรู้ความสามารถในการเลี้ยงโคขุนคุณภาพสูง ประกอบด้วย

1.อาจารย์วิบูลย์ ไวยสุระสิงห์

2.คุณสุกิจ พงศ์อัมพรไท

3.ด.ต.บุญส่ง แสงสว่าง

4.คุณสากล หมัดแม่น

๕.คุณปฏิเสธ ซัคเซส

          ได้ประชุมปรึกษาหารือกันในการผลิตและจำหน่ายเนื้อโคขุนคุณภาพแบบครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงระบบ การเลี้ยง โคเนื้อ ของเกษตรให้มีความความเข้มแข็ง เป็นรูปแบบเครือข่าย (Cluster)จัดรูปแบบระบบห่วงโซ่ การผลิตโคเนื้อ (Supply chain) เป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงโคต้นน้ำ (เลี้ยงแม่ผลิตลูก) เครือข่ายผู้เลี้ยงโคกลางน้ำ (เลี้ยงโคก่อนขุน) ละเครือข่ายผู้เลี้ยงโค ปลายน้ำ (เลี้ยงโคขุน) เครือข่ายโรงงานฆ่าสัตว์และแปรรูป (คุณไพฑูรย์ ฮึกหาญ) เครือข่ายเครื่องหนัง (คุณสมเกียรติ บงกชพรรณราย) โดยระบบ Logistic การจัดเก็บการรวบรวมและกระจายสินค้า (คุณยศภัทร รสิตานนท์) รวมทั้งเครือข่าย นักวิชาการ (ผศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์) หรือผู้ร่วม สนับสนุนทุนทรัพย์ (คุณมานพ) เป็นตัวช่วยในการจัดรูปแบบเครือข่าย เพื่อลดต้นทุนการผลิตเนื้อโค และเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยมีนักการตลาดเนื้อโคอย่างคุณสิทธิพร บุรณนัฎ เป็นผู้ขับเคลื่อนในการรวมกลุ่ม

           ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 จึงได้มีการประชุมหารือตัวแทนของกลุ่มต่างๆอีก ครั้งหนึ่งในที่สุดที่ประชุมก็มีมติให้จัดตั้งเป็นสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด จนกระทั่งวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการจดทะเบียน (จัดตั้ง) สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด เลขทะเบียน 7300000525532 เพื่อเชื่อมโยงระบบการเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยอย่างครบวงจร ....

           ปัจจุบันสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ยังมีการ เชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์โคเนื้ออื่นๆ เช่น สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด สหกรณ์หนองสูง (สาขาปศุสัตว์) จำกัด สหกรณ์โคขุนสระแก้ว จำกัด เป็นต้น ในการร่วมมือกันผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ เพื่อการส่งออกในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งในปัจจุบันมีการประสานงานกันอยู่ในระดับหนึ่งแล้วและ มีการร่วมกัน เดินทางทำการตลาดในประเทศกัมพูชา ลาว จีน และเวียดนาม มีการตอบรับในเรื่อง คุณภาพของสินค้า เนื้อโคขุน ของไทยที่ดี ซึ่งจะมีการจัดตั้งเป็นรูปบริษัทหรือการส่งออกโดยการรวมตัวกันของสหกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้น

 
ปฏิทิน

จำนวน

 สถิติวันนี้ 52 คน
 สถิติเมื่อวาน 97 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1888 คน
17989 คน
112922 คน
เริ่มเมื่อ 2014-08-09

Copyright (c) 2014 by Maxbeef