max beef แม็กบีฟ เนื้อโคขุน บุฟเฟต์ ปิ้งย่าง เนื้อวัว เนื้อย่าง เนื้อพรีเมี่ยม ขายเนื้อโค โคขุน ร้านอาหาร เมนูเนื้อวัว

เมนูหลัก

ค้นหา


Google Search


 


ระเบียบการสมัครสมาชิกสหกรณ์

DOWNLOADยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซร์ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด (Max Beef) "Think Beef Think Max Beef" "คึดถึงเนื้อ คิดถึงแม็คบีฟ"

  

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ยินดีต้อนรับ

"Think Beef Think Max Beef" "คึดถึงเนื้อ คิดถึงแม็คบีฟ"

 

ระเบียบการลงทะเบียนโคขุน

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ  จำกัด


ระเบียบการลงทะเบียนลูกโค

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ  จำกัด

1. สมาชิกต้องแจ้งลงทะเบียนแม่โคลูกผสมเลือดเมืองร้อนและแม่โคลูกผสมเลือดเมืองหนาวกับสหกรณ์ฯ โดยการถ่ายรูปประพรรณโค พร้อมกับหมายเลขประจำตัวโคที่ชัดเจน ส่งให้กับสหกรณ์ฯเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน

2. สมาชิกต้องแจ้งลงทะเบียนลูกโคที่เกิดจากแม่โคที่ลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์ฯ ตามข้อ 1 ภายใน 3  เดือนหลังจากลูกโคเกิด โดยการถ่ายรูปประพรรณโค พร้อมกับหมายเลขประจำตัวโคที่ชัดเจน ส่งให้กับสหกรณ์ฯเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน

3. สมาชิกต้องแจ้งให้กับสหกรณ์ฯทราบเมื่อแม่โคหรือลูกโคที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์ฯ  ได้มีการจำหน่ายหรือมีการโอนให้กับสมาชิกคนอื่น ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้ดำเนินการตามเหตุดังกล่าว

4.สมาชิกที่จะลงทะเบียนแม่โค และลูกโคจะได้รับเงินค่าเฉลี่ยคืนเมื่อสหกรณ์มีกำไรประจำปีเมื่อลูกโคตัวนั่นได้มีการชำแหละ และจำหน่ายไปแล้วในปีนั่นๆตามอัตราผลกำไรของสหกรณ์ และตามเกรดคุณภาพซากของลูกโคตัวนั้นๆ

1. การลงทะเบียนโคขุนทั่วไป

     1.1 สมาชิกต้องแจ้งลงทะเบียนโคขุนที่มีน้ำหนักประมาณ 350-400 กิโลกรัม โคที่ลงทะเบียนเข้าขุนถ้าเป็นลูกโคที่ลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์ฯ แล้ว ให้ใช้เบอร์เดิมของลูกโค แต่ถ้าไม่ใช่ลูกโคที่ลงทะเบียนไว้กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องถ่ายรูปประพรรณโค พร้อมกับหมายเลขประจำตัวโคที่ชัดเจน ส่งให้กับสหกรณ์ฯเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

     1.2 โคที่ลงทะเบียนแล้วจะต้องเลี้ยงขุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 เดือน หรือจนกระทั่งโคอ้วนสมบูรณ์เต็มที่แล้ว สหกรณ์ฯจะเป็นผู้จัดลำดับการเข้าฆ่าตามวันที่ได้ลงทะเบียนเข้าขุนกับสหกรณ์ฯ

     1.3 โคที่ลงทะเบียนกับสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เป็นลูกโคจะได้รับสิทธิ์การขึ้นทะเบียนขุนเป็นลำดับแรก

     1.4 โคที่ลงทะเบียนแล้วถ้ามีการตาย จำหน่าย หรือโอนให้กับบุคคลอื่น สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้ดำเนินการตามเหตุดังกล่าว

     1.5 โคที่ได้ลงทะเบียนเป็นโคขุนกับสหกรณ์ฯ ไว้แล้ว ถ้าจะจำหน่ายให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกของสหกรณ์ฯ จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันจำหน่าย ถ้าไม่มีการแจ้งก่อนจำหน่ายสหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปรับตัวละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

     1.6 โคที่ลงทะเบียนขุนไว้กับสหกรณ์ฯ แล้ว สมาชิกต้องส่งบันทึกประวัติการขุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคิวโคเข้าฆ่าให้กับสมาชิกที่ส่งประวัติการขุนได้ครบทุกเดือนและทันต่อเวลาที่กำหนดก่อนเป็นลำดับต้นๆ

     1.7 สหกรณ์จะเป็นผู้แจ้งกำหนดคิวโคเข้าฆ่าให้กับสมาชิกทราบ และสมาชิกต้องส่งโคเข้ามาพักก่อนวันกำหนดฆ่า 1 วัน โดยโคต้องได้รับการพักที่โรงฆ่าเป็นเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

     1.8 สมาชิกที่ได้รับแจ้งให้ส่งโคเข้าชำแหละถ้ามีเหตุขัดข้องต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที่หรือไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดวันเข้าฆ่า สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคิวโคเข้าฆ่าในเดือนต่อไปให้กับสมาชิกที่ไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้สหกรณ์ฯ ทราบ

     1.9 สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบในกรณีที่ไม่สามารถส่งโคตามหมายเลขประจำตัวโคที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้นำเข้าฆ่าทันทีหรือภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยห้ามส่งโคตัวอื่นเข้ามาฆ่าแทน เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากสหกรณ์ฯ แล้ว และสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคิวเข้าฆ่าเดือนต่อไปในกรณีทำผิดระเบียบในข้อ 1.5

     1.10 โคที่ส่งเข้ามาฆ่าจะต้องมีระยะเวลาในการขุนไม่น้อยกว่า 8 เดือน และต้องอ้วนสมบูรณ์ ผิวหนังเป็นมัน หลังเป็นกระดาน ตามลักษณะโคขุนที่ดี สหกรณ์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการฆ่าโคที่ไม่อ้วนสมบูรณ์และจะทำการส่งโคกลับไปให้สมาชิกเลี้ยงขุนต่อไป


2. การลงทะเบียนแม่โคขุน

     2.1 สมาชิกต้องแจ้งลงทะเบียนแม่โคที่จะนำเข้าขุน โดยสมาชิกต้องถ่ายรูปประพรรณแม่โค พร้อมกับหมายเลขประจำตัวโคที่ชัดเจน ส่งให้กับสหกรณ์ฯเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

     2.2 โคที่ลงทะเบียนแล้วจะต้องเลี้ยงขุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือจนกระทั่งโคอ้วนสมบูรณ์เต็มที่แล้ว สหกรณ์ฯจะเป็นผู้จัดลำดับการเข้าฆ่าตามวันที่ได้ลงทะเบียนเข้าขุนกับสหกรณ์ฯ

     2.3 โคที่ลงทะเบียนแล้วถ้ามีการตาย จำหน่าย หรือโอนให้กับบุคคลอื่น สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้ดำเนินการตามเหตุดังกล่าว

     2.4 โคที่ได้ลงทะเบียนเป็นแม่โคขุนกับสหกรณ์ฯ ไว้แล้ว ถ้าจะจำหน่ายให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกของสหกรณ์ฯ จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันจำหน่าย ถ้าไม่มีการแจ้งก่อนจำหน่ายสหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปรับตัวละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

     2.5 โคที่ลงทะเบียนขุนไว้กับสหกรณ์ฯ แล้ว สมาชิกต้องส่งบันทึกประวัติการขุนตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคิวโคเข้าฆ่าให้กับสมาชิกที่ส่งประวัติการขุนได้ครบทุกเดือนและทันต่อเวลาที่กำหนดก่อนเป็นลำดับต้นๆ

     2.6 สหกรณ์จะเป็นผู้แจ้งกำหนดคิวโคเข้าฆ่าให้กับสมาชิกทราบ และสมาชิกต้องส่งโคเข้ามาพักก่อนวันกำหนดฆ่า 1 วัน โดยโคต้องได้รับการพักที่โรงฆ่าเป็นเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

     2.7 สมาชิกที่ได้รับแจ้งให้ส่งโคเข้าชำแหละถ้ามีเหตุขัดข้องต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที่หรือไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดวันเข้าฆ่า สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคิวโคเข้าฆ่าในเดือนต่อไปให้กับสมาชิกที่ไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้สหกรณ์ฯ ทราบ

     2.8 สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบในกรณีที่ไม่สามารถส่งโคตามหมายเลขประจำตัวโคที่สหกรณ์ฯ แจ้งให้นำเข้าฆ่าทันทีหรือภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยห้ามส่งโคตัวอื่นเข้ามาฆ่าแทน เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากสหกรณ์ฯ แล้ว และสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคิวเข้าฆ่าเดือนต่อไปในกรณีทำผิดระเบียบในข้อ 2.4

      2.9 โคที่ส่งเข้ามาฆ่าจะต้องมีระยะเวลาในการขุนไม่น้อยกว่า 4 เดือน และต้องอ้วนสมบูรณ์ ผิวหนังเป็นมัน หลังเป็นกระดาน ตามลักษณะโคขุนที่ดี สหกรณ์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการฆ่าโคที่ไม่อ้วนสมบูรณ์และจะทำการส่งโคกลับไปให้สมาชิกเลี้ยงขุนต่อไป 
ปฏิทิน

จำนวน

 สถิติวันนี้ 56 คน
 สถิติเมื่อวาน 97 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1892 คน
17993 คน
112926 คน
เริ่มเมื่อ 2014-08-09

Copyright (c) 2014 by Maxbeef