วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ตราสหกรณ์มีความหมายถึง การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ความสามัคคี ความกลมเกลียวของสมาชิกที่นำพาสหกรณ์ให้ประสบผลสำเร็จทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

วิสัยทัศน์สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ


สร้างเครือข่ายระบบการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ  มีความปลอดภัย  ตรวจสอบย้อนกลับได้  ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (Meat Quality and Food Safety)

 

พันธกิจ


1. พัฒนาระบบการผลิตโคขุนครบวงจรให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาและควบคุมคุณภาพ ระบบการแปรรูปให้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ
3. ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4. สร้างกระบวนการเครือข่ายทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
5. เอื้ออาทรต่อสมาชิกและชุมชน